NFC4Mobile S.A., jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w formularzach.
Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu, oświadcza, że:

  • są one zgodne z prawdą;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela Portalu w celu administracji, obsługi płatności oraz świadczenia usług w ramach Portalu.

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez złożenie wniosku drogą elektroniczna lub listownie na adres NFC4Mobile S.A..
Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności, Usługodawca nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.
NFC4Mobile S.A. zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom współuczestniczącym w tworzeniu i obsłudze biletów i kart.
Jednocześnie NFC4Mobile S.A. zapewni, iż dochowa starań, aby bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych było zagwarantowane, na co najmniej takim samym poziomie, jaki obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.
Usunięcie przez właściciela Portalu, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług w ramach Portalu staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem Kont tego Użytkownika.
NFC4Mobile S.A. nie odpowiada za udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym, jeżeli takie udostępnienie nastąpiło z winy Użytkownika lub nastąpiło zgodnie z niniejszym regulaminem albo na podstawie przepisów prawa.